AKR?L?K LEVHA ??LEME ATELYES?

Yazdır
Bnyemizdeki i?leme atelyesinde akrilik levhalar, her trl ihtiyaca uygun olarak ?ekillendirilmektedir. e?itli sektrlerdeki de?i?ik kullan?m alan? iin pek ok zel rn atelyemizde retilmektedir. ??leme atelyemizde yap?lan ana faaliyetler ?unlard?r;

1 Kesim - Ebatlama - Delik Delme : Daire testereleri ile ana kesim ve gnyeleme i?leri yap?lmaktad?r. Atelyemizde 400 cm uzunlu?unda levhalar? 0.5mm hassasiyetle ebatland?racak 2 adet daire testeresi ayr?ca 200 cmlik 2 adet daire testeresi bulunmaktad?r. ?ekilli kesim iinse ?erit testere, dekupaj testere makinalar? kullan?lmaktad?r. CNC kesim i?leri iin de 330 x 150 cm i?leme ebad?na sahip 2 adet 3 boyutlu CNC reuter tezgah? bulunmaktad?r. Ayr?ca ok hassas kesim i?leri iin 90 x 110 cm i?leme ebad?na sahip 100Watt gcnde CNC Lazer makinas? kullan?lmaktad?r. Delik delme i?lemleri iin 2 adet dik freze ve 4 adet de dik matkap tezgah?m?z mevcuttur.
work
2 Tornalama : Akrilik levhalar torna tezgahlar?nda i?lemeye uygundur. Firmam?zda 2 adet aynal? torna, 1 adet revolver torna, 1 adet de konvansiyonel freze bulunmaktad?r. Torna atelyemizde zellikle kal?n (40 mm ve st) malzemelerden dolu silindirik ubuklar elde edilmekte, bu malzemeler de merdiven korkulu?u gibi kullan?m alanlar? bulmaktad?r. Torna atelyemiz ayn? zamanda kal?phanemizdir.
work
3 ?ekil Verme : Akrilik levhalara ?s?l i?lemle ?ekil verilebilmektedir. Kenar bkme i?lemleri iin levhalar rezistans ile ?s?t?l?p kal?pta bklmektedir. Bunun d???nda levhalara, yar?m kre, silindir, piramit, huni, harf gibi ?ekiller verilecek ise, malzemeler ?s?t?lmay? takiben, di?ili erkekli kal?pta basma, vakum ile ekme, serbest veya kapal? kal?pta hava ile ?i?irme gibi i?lemlere tabi tutulur. Akrilik levhalar?n ?ekillendirme s?cakl??? kal?nl?klar?na ba?l? olarak yakla??k 140-180C aras?nda de?i?mektedir. Bu s?cakl?kta yakla??k 20 dakika f?r?nda bekletilen akrilik levha hamur k?vam?na gelmekte ve bylece ?s?l i?lem ile ?ekillendirilebilmektedir. Akrilik malzemeleri i?leme s?cakl?klar?na ula?t?rabilmek iin hassas s?cakl?k ayarl? 3 adet zel elektrik f?r?n?m?z vard?r. Bu f?r?nlarda ?s?t?lan akrilik levhalar? ?ekillendirmek iin gleri 30 - 200 ton aras?nda de?i?en 4 adet Hidrolik Presimiz bulunmaktad?r. Cizgi bkm i?leri iin 6 adet rezistansl? bkm tezgah?m?z vard?r. Is?l i?lemle yapt???m?z ?ekillendirme i?lemlerinde kulland???m?z kal?plar?n tamam? kendi torna atelyemizde retilmektedir.

4 Parlatma : Akrilik levha, testere, torne, freze gibi makinalarla i?lendi?i zaman, i?lenen yzey parlakl???n? kaybeder. Bu k?s?mlar?n parlat?lmas? iin endstride mekanik parlatma makinas?, alev ile parlatma ve elle polisaj yntemleri uygulanmaktad?r. Atelyemizde 3 adet hidrojen alevli, alev parlatma makinas? (flame polishing machine) 1 adet elmas ulu mekanik parlatma makinas? (diamond polishing machine) bulunmaktad?r. Elle polisaj i?lemlerinde kullanmak iin bir adet byk z?mpara tezgah?m?z da bulunmaktad?r.
work
??leme atelyemizde yapt???m?z i?ler sadece yukar?da belirtilen makinalarda akrilik levhalar?n i?lenmesinden ibaret de?ildir. Atelyemizde pek ok sektr iin ara ve bitmi? rnler retilmektedir. Akrilik levhalar?n bu e?itli sektrlerdeki de?i?ik amal? ve yayg?n kullan?m?, zaman iinde atelyemizi ve faaliyetlerinin alan?n? da geni?letmi?, geli?tirmi?tir. Szgelimi reklam sektrnn zellikle a?khava reklamc?l???n?n en nemli girdilerinden biri olan akrilik levhalar? i?leme konusundaki kurumsal kabiliyetimiz, bizim zaman iinde de?i?ik reklam projelerinin iinde olmam?za yol am??t?r. Reklam projelerinin iinde olmam?z da, makina park?m?z? dijital bask? makinalar? gibi esasen sadece reklam sektrne ynelik zel makinalar alarak geli?tirmemizi ve bir montaj ekibi kurmam?z? sa?lam??t?r. Benzer ?ekilde, akrili?in mobilya, dekorasyon ve i mimarideki yayg?n ve gittike artan kullan?m? neticesinde firmam?z, tasar?m?ndan montaj?na hatta ah?ap i?ili?ine kadar stlendi?imiz baz? anahtar teslim dekorasyon projelerinin yklenicisi durumuna da geldi. Bunun neticesi olarak bnyemizde kk bir mobilya atelyesi de tesis ettik. Bugn retti?imiz akrilik levhalar? i?lemek amac?yla kurdu?umuz kk i?leme atelyesi, 1 mhendis ve 1 tasar?mc? da ieren yakla??k 20 ki?ilik deneyimli kadrosu, geni? makina park? ve montaj kabiliyeti ile akrili?in kullan?ld??? her trl sektrdeki ihtiya sahibi firmalar?n zm orta?? olan bir yap? haline gelmi?tir.
work